1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Video Riasztó Kft. (1119 Budapest, Petzvál József utca 9/a., a továbbiakban Szolgáltató) mint adatkezel?, magára nézve kötelez?nek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos mindenadatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerül? adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhet?k a http://videoriaszto.hu/adatkezelesi-tajekoztato címen.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kell? id?ben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Szolgáltató az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az adatkezel? adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a tandemautosiskola.hu (a továbbiakban Weboldal) és 0630/990-69-29 videoesriaszto@gmail.com elérhet?ségeken léphet kapcsolatba az adatkezel?vel.

A Szolgáltató minden hozzá beérkezett e-mailt a Weboldal személyes adatokkal együtt az adatközlést?l számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.

Név: Video Riasztó Kft.
Székhely: 1119 Budapest, Petzvál József utca 9/a.
Adószám: 23136647-2-43
Cégjegyzék szám: 01-09-954581
Telefonszám: 0630/990-69-29
E-mail: videoesriaszto@gmail.com

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1. Technikai adatok

A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhet? (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Szolgáltató az adatokat megfelel? intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Szolgáltató olyan m?szaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelmér?l, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkez? kockázatoknak megfelel? védelmi szintet nyújt.

A Szolgáltató az adatkezelés során meg?rzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.3. Cookie-k (Sütik)

3.3.1. A sütik feladata

 • információkat gy?jtenek a látogatókról és eszközeikr?l;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni ?ket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • min?ségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a kés?bbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngész? visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezel? szolgáltatónak lehet?sége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session)   cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökken?mentesen böngészhessék a Weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhet? szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngész? bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törl?dik a számítógépr?l, illetve a böngészésre használt más eszközr?l.

3.3.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k   (analitika)

A Weboldal alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a Weboldal információkat gy?jt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalaka. Azadatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngész?jében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli ?ket.

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és meg?rzési ideje

Adatkezelés neveFelhasználásaJogalapMeg?rzési id?
Levélküld? felületekr?l (Kapcsolat menüpont a Weboldalon) küldött üzenetekKapcsolatfelvételi lehet?ség biztosítása a látogató/levélíró számáraTanfolyamokkal kapcsolatos érdekl?dés esetén biztosított elérhet?ség5 év

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1. Általános adatkezelési irányelvek

A Szolgáltató tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Azönkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakábanvisszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelez?vé, melyr?l külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Szolgáltató részére adatközl?k figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközl? kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek aszemélyes adatok kezelése tekintetében tör-tén? védelmér?l és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésér?l (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvr?l (Ptk.); 
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelr?l (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megel?zésér?l és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekr?l és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

6. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következ? módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfel?l az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngész?programmal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képz?dnek számítógépes rendszerünkben, másfel?l Ön is megadhatja nevét, elérhet?ségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer m?ködtetése során technikailag rögzítésre kerül? adatok: az érintett bejelentkez? számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket a Weboldal rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerül? adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelez?vé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a Weboldal fér hozzá.

7. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismer?k köre

A levélíró felületekr?l (Kapcsolat menüpontok a Weboldalon) küldött leveleket Szolgáltató részér?l az videoesriaszto@gmail.com e-mailcímhez hozzáférni jogosult Szolgáltató alkalmazásában álló személyek jogosultak megnézni és arra válaszolni.

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehet?ségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésér?l, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelez? adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezel? fenti elérhet?ségein.

8.1. Tájékoztatáshoz való jog

A Szolgáltató megfelel? intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésérevonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthet? és könnyen hozzáférhet? formában, világosan és közérthet?en megfo-galmazva nyújtsa.

8.2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezel?t?l visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következ? információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen aharmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett id?tartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint azalkalmazott logikára és arra vonatkozó érthet? információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelent?séggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezel? a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyb?l azokat gy?jtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képez? hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs els?bbséget élvez? jogszer? ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezel?re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban el?írt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gy?jtésére információs társadalommal összefügg? szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerültsor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhet?, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyil-vánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését el?író, az adatkezel?re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekb?l vagy az adatkezel?re ruházott közhatalmi jogosítványgyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érint?, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények el?terjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az id?tartamra vonatkozik, amely lehet?vé teszi, a személyes adatok pontosságának ellen?rzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezel?nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények el?terjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az id?tartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezel? jogos indokai els?bbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények el?terjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéb?l lehet kezelni.

8.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezel? rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széleskörben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezel?nek továbbítsa.

8.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdek? vagy az adatkezel?re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükségesadatkezelés, vagy az adatkezel? vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezel? a személyes adatokat nem kezelhetitovább, kivéve, ha azt olyan kényszerít? erej? jogos okok indokolják, amelyek els?bbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények el?terjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhezkapcsolódnak.

8.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy ?t hasonlóképpen jelent?s mértékben érintené.

8.9. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezel? ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.11. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

9. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekr?l az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illet?leg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illet?leg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezel?t.

A Szolgáltató a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatotcsak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Budapest, 2020.02.24.